Left to right: Paddy Kelly (CLC), Paula McCafferty (VOYPIC), Stephen Martin, Olwen Lyner (NIACRO), Paula Rodgers (Include Youth)

Left to right: Paddy Kelly (CLC), Paula McCafferty (VOYPIC), Stephen Martin, Olwen Lyner (NIACRO), Paula Rodgers (Include Youth)